Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Μαριάνθη Κοντοέ, ιδιοκτήτρια ατομικής επιχείρησης (εργαστήρι τέχνης), με έδρα το Περιστέρι Αττικής (Ακροπόλεως 4), ΑΦΜ 078637649 και τηλέφωνο 2105755117, στα πλαίσια της συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων», ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η παρούσα, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα συλλέγουν θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική του ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Ειδικότερα θα επεξεργάζεται:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με την παροχή υπηρεσίας και είναι αναγκαία για την κατάρτιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) και την συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις (ιδιότητα ΑΦΜ).
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, μόνο όταν η πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται μέσω τραπέζης.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τηλέφωνο, email), που εξυπηρετούν τις ανάγκες επικοινωνίας, για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων μπορεί να είναι:
Διοικητικές και Φορολογικές Αρχές.
Εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, στους οποίους η υπεύθυνη επεξεργασίας, αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της (λογιστής, συντηρητής εφαρμογών πληροφορικής, ταχυμεταφορέας).Οι ως άνω, λαμβάνουν και οι ίδιοι, μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.
Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα της ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα.

Χρόνος τήρησης
Τα ως άνω δεδομένα, θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σε ένχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Άσκηση δικαιωμάτων
Το φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα ενημέρωσης), και να λαμβάνει αντίγραφο αυτών (δικαίωμα πρόσβασης),να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, (δικαίωμα εναντίωσης), να αιτηθεί τη διόρθωση (δικαίωμα στη διόρθωση) ή διαγραφή των δεδομένων του (δικαίωμα στη διαγραφή), καθώς και να ζητήσει από την επιχείρηση την απευθείας διαβίβασή των δεδομένων του, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). Η υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του φυσικού προσώπου, εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της που απορρέουν καταρχήν από την συμμόρφωση στη διοικητική και φορολογική νομοθεσία.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο, μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στο info@powertex.gr. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, η υπεύθυνη επεξεργασίας, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός 30 ημερών από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντας γραπτώς τον αιτούντα για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Εάν το φυσικό πρόσωπο, θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά του αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφησίας1-3 Αθήνα, 2106475600).